19.09.2019

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • Чрез интернет:
  • По ЕГН. (По-лесен, бърз и препоръчван начин)
   Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.
  • По Адрес.
   След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.
 • Чрез телефон:

  • Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
24.10.2019

Изключване на устройствата за видеоконтрол в изборните помещения, в които са разположени СИК на 27.10.2019 г.

 1. Не по-късно от изборния ден, на 27.10.2019 г., в периода от 07.00 часа до 20.00 часа, а там където гласуването продължава и след това, но не по-късно от 21.00 часа, да бъде преустановено използването и да се изключат всички заснемащи устройства (камери) и закрити техните обективи в изборните помещения, в които са разположени секционните избирателни комисии.
 2. В деня на произвеждане на втори тур на изборите за кметове на общини и кметства на територията на община Гълъбово, в които се произвежда втори тур, за времето от 07.00 часа до 20.00 часа, а там където гласуването продължава и след това, но не по-късно от 21.00 часа, да бъде преустановено използването и да се изключат всички заснемащи устройства (камери) и закрити техните обективи в изборните помещения, в които са разположени секционните избирателни комисии.
 3. Общинска избирателна комисия Гълъбово ще осъществява контрол за наличие на включени заснемащи устройства в помещенията за гласуване в изборния ден.
15.10.2019

Определяне на избирателни секции на територията на община Гълъбово за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Общинска избирателна комисия, УТВЪРЖДАВА мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден, като обявява избирателните секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Гълъбово, както следва:

► Избирателна секция № 240700003 в сграда на Дом на Културата в гр.Гълъбово

► Избирателна секция № 240700005 в Клуб на пенсионера „Тополите“ в гр.Гълъбово

Пред избирателните секции да се поставят табела и други обозначителни знаци, на които да се отбележи допълнителното им предназначение, както и информационно табло с телефоните за връзка и подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния районен прокурор.

Заявки за помощ в изборния ден се приемат на телефон: 0418 68941; 0878318506 – Община Гълъбово. 

15.10.2019

Провеждане на обучение на членовете на СИК в изборния район

Обучението на членовете на СИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. ще се проведе на 18 октомври 2019 г. /петък/ от 15:00 часа, в зала № 1, партерен етаж в сградата на Общинска администрация Гълъбово, находяща се в гр. Гълъбово, бул.”Република” № 48.

03.10.2019

Съобщение

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

 

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Гълъбово чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Гълъбово.

 

Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Гълъбово от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Гълъбово.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в excel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

26.09.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019Г.

 

ОИК - Гълъбово, публикува указания, във връзка с личните данни, които ОИК администрира за провеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

https://cik.is-bg.net/upload/106016/%D0%9C%D0%98-15-326+%283%29.pdf

19.09.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019Г. НА СМЕТНА ПАЛАТА

 

 
Уважаеми представители на политически партии, коалиции и инициативни комитети,
 
ОИК-Гълъбово, Ви уведомява, че с цел подпомагане на всички участници да спазват законовите си задължения във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., Сметната палата е изготвила брошура, която приложено Ви изпращаме като прикачен файл. В брошурата е посочено как се осъществява финансирането на приходите и разходите, забраните, задълженията за деклариране, отчетността, както и каква информация трябва да се подава за ЕРИК ( Единен регистър по Изборния кодекс), и съответните срокове.
 
13.09.2019

Относно регистрацията на кандидатски листи за общински съветници

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинска избирателна комисия Гълъбово, уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението.

Приложение

 

11.09.2019

Съобщение

Относно наименованието или абревиатурата на местна коалиция

Във връзка с постъпили в Централната избирателна комисия въпроси относно наименованието или абревиатурата на местна коалиция Ви уведомяваме, че в Раздел ІІ, т. 1 и 2 на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия са регламентирани правилата относно наименованията и абревиатурата на местна коалиция, съгласно които:

 1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.
 2. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Предвид горното на конкретно поставените от Вас въпроси и запитвания от партии и коалиции Ви информираме, че наименованията на местни коалиции: „Бъдеще за община Х“, „Алтернатива за община Х“ (ПП „ГЕРБ“, ПП „СДС“, ПП „НФСБ“), „Патриоти за Дряново“, (ВМРО – БНД и други партии), „Разлог – събуди се“, „КРОС“ и други подобни примери не отговарят на изискванията за наименования или абревиатура на местна коалиция съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК.

Съгласно Раздел ІІ, т. 3 от Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел ІV, както следва:

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи.

При приемане на документите за регистрация, когато се установи, че не са изпълнени изискванията за наименования или абревиатурата на местна коалиция съгласно Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от уведомяването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите за регистрация, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК постановява решение за отказ на регистрацията на местната коалиция.

Решението, с което се отказва регистрация на местна коалиция може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

05.09.2019

Съобщение

От 04 септември 2019 г. Общинска избирателна комисия Гълъбово започва да приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Стара Загора.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Община Гълъбово, бул. „Република“ № 48, зала №2 партер.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети е до 17,00 ч. на 16 септември 2019 г. и се извършва по реда на Решения № 936-МИ от 02 септември 2019 г. и № 937-МИ от 02 септември 2019 г. на Централна избирателна комисия.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 98 / 11.11.2019

  относно: ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН СЛЕДВАЩИЯ КАНДИДАТ В ЛИСТАТА

 • № 97 / 11.11.2019

  относно: ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН СЛЕДВАЩИЯ КАНДИДАТ В ЛИСТАТА

 • № 96 / 03.11.2019

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГЛАВАН ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

всички решения